Naudojimosi taisyklės

Atnaujinta: 2023-05-19

 • BENDROSIOS NUOSTATOS
   1. Šios naudojimosi elektronine baldų užsakymo sistema VIBALT taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos, kai naudojamasi interneto svetaine www.vibalt.com, kurios aplinkoje Pardavėjas suteikia galimybę Pirkėjams susiprojektuoti Pirkėjo individualius poreikius atitinkančius baldus bei užsakyti jų gamybą, kad Pardavėjas pagal Pirkėjo Projekte ir Užsakyme nurodytą užduotį pagamintų Baldus ir juos perduotų Pirkėjui, Šalims sudarant Baldų pirkimo – pardavimo sutartį, šiose Taisyklės numatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais (toliau – Platforma).
   2. Naudodamiesi Platforma, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šiomis Taisyklėmis sutinkate besąlygiškai ir neatšaukiamai laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų. Pirkėjui, nesutinkant prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Pirkėjas neturi teisės naudotis Platforma.
   3. Šiose Taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:
    1. Taisyklės – šioje Svetainėje pateikiamos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame reglamentuojamos naudojimosi Platforma sąlygos, Pardavėjo ir Pirkėjo sudaromos Sutarties sąlygos, taip pat Pirkėjų teisės, pareigos bei atsakomybė už šių Taisyklių ir Sutarties pažeidimą, bei ginčų tarp Sutarties šalių nagrinėjimo tvarka.
    2. Baldai – Pirkėjo individualius poreikius atitinkantys baldai ir/ar jų dalys, bei komplektuojamosios baldų, įskaitant furnitūros detalės, dalys kuriuos Pardavėjas gamina pagal Pirkėjo Platformos aplinkoje savarankiškai parengtą Projektą ir Pardavėjui pateiktą Užsakymą.
    3. Paslaugos – apima Pirkėjo naudojimąsi Platforma bei visus ir bet kokius Pirkėjo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Platformoje, įskaitant, bet neapsiribojant Baldų projektavimą Platformos aplinkoje „3D modeliavimas“, jų užsakymą, Sutarties sudarymą ir vykdymą, bei atsiskaitymą už Užsakyme nurodytus Baldus ir/ar kitas papildomas paslaugas.
    4. Projektas – Pirkėjo Platformos aplinkoje „3D modeliavimas“ savarankiškai parengtas individualius jo poreikius atitinkantis baldų ir/ar jų dalių, bei komplektuojamų baldų dalių, įskaitant furnitūros detalių, projektas.
    5. Pardavėjas – Baldus gaminanti, juos parduodanti bei Platformą administruojanti ir prižiūrinti UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VIBALTPEGA“, juridinio kodas 145407770, buveinės adresas Metalistų g. 8C, LT-78136 Šiauliai, Lietuva. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybinė įmonė Registrų centras. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas LT454077716.
 • Pirkėjas – juridinis asmuo (įmonė) ar fizinis asmuo, kuris naudojasi Platforma, joje savarankiškai projektuojasi Baldus, užsako jų gamybą pagal parengtą Projektą bei Pardavėjui pateiktą Užsakymą, ir/ar įsigyja kitas Pardavėjo teikiamas papildomas paslaugas su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais. 
 • Sutartis – Baldų pirkimo – pardavimo sutartis, kuri vadovaujantis šios Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.
 • Salys – Sutarties šalys, Pardavėjas ir Pirkėjas.
 • Sutarties kaina – Užsakyme nurodyta Baldų pagaminimo kaina.
    1. Užsakymas – Pirkėjo Platformos aplinkoje pateiktas užsakymas Pardavėjui dėl Projekte nurodytų Baldų pagaminimo, kurį Pardavėjui patvirtinus, o Pirkėjui jį apmokėjus yra sudaroma Sutartis. 
    2. Paskyra – Pirkėjo atliekamos registracijos Platformoje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.
    3. Asmens duomenys – bet kokia Pardavėjo surinkta informacija apie Pirkėją ar jo atstovą (fizinį asmenį) kaip tai apibrėžia 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 4 straipsnio 1 punktas. 
    4. Intelektinės nuosavybės teisės – teisės ir interesai į visus (a) patentus, įrangos modelius, patentų paraiškas, pakartotiną išdavimą, pratęsimus, atnaujinimus; (b) registruotus ir neregistruotus prekės ženklus, paslaugų ženklus, domenų pavadinimus ir visą susijusią pridėtinę vertę; (c) registruotas ir neregistruotas autorines teises ir visas kitas kurinių ar autorių teises; (d) verslo paslaptis, patirtį, koncepcijas, idėjas, metodus, procesus, dizainą, atradimus, patobulinimus ir išradimus, nesvarbu patentuojamus ar ne; (e) visas kitas teises, įskaitant intelektinę, industrinę ir turtines teises, esančias šiuo metu ar atsirasiančias ateityje. (f) paraiškas registracijai, atnaujinimams ir pratęsimams anksčiau paminėtų; ir (g) išskirtines ir neišskirtines licencines teises į bet ką iš anksčiau paminėtų.
    5. Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas.
 • Pardavėjo teikiamos Paslaugos suteikia Pirkėjams tik technines priemones Platformos aplinkoje savarankiškai susiprojektuoti jų individualius poreikius atitinkančius Baldus bei juos užsisakyti, Šalims sudarant Sutartį, šiose Taisyklės numatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais, tačiau Pardavėjas jokia forma negali būti laikomas atsakingu už Pirkėjo parengtą Projektą, jame nurodytų Baldų ir/ar jų dalių matmenis, Pirkėjo pasirinktus sprendinius ir/ar medžiagiškumą, ir/ar komplektuojamąsias baldų, įskaitant furnitūros detales, dalis, ir/ar kitas projektavimo netikslumus ar klaidas, dėl kurių Pirkėjo įsigyti jo individualius poreikius atitinkantys Baldai ir/ar jų dalys negali būti naudojami pagal paskirtį. 
 • Pirkėjas, naudodamasis Platformos aplinka „3D Modeliavimas“ bei joje projektuodamas Baldus, bei šio Pirkėjo parengto Projekto pagrindu sudarydamas Sutartį, bei kitaip naudodamasis Platforma, veikia savarankiškai ir prisiima visa riziką dėl Projekte bei Užsakyme Pardavėjui suformuluotos Baldų gamybos užduoties atitikimo jo individualiems poreikiams ir Projekto kokybės.
   1. Pardavėjas Pirkėjo Asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Asmens duomenų apsaugos ir privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, todėl rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos, Platformos aplinkoje Privatumo politika.
 • Šios Taisyklės yra parengtos laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, bei nusistovėjusia tokių Paslaugų teikimo gerąja verslo praktika. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa visai ar dalinai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.
 • Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas Platformoje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Platformoje, išskyrus Taisyklėse įtvirtintas nuostatas, reglamentuojančias Sutarties sąlygas ir/ar Baldų garantinės priežiūros sąlygas. Pirkėjui sudarant Sutartį taikoma Sutarties sudarymo momentu galiojanti šių Taisyklių nuostatų, reglamentuojančių Sutarties sąlygas ir/ar Baldų garantinės priežiūros sąlygas, redakcija. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Platforma, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.
 • BALDŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS
 • Šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais šalys sudaro Sutartį, kuri kartu su kitais šiose Taisyklėse nurodytais dokumentais, yra Sutarties Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriuo Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per Užsakyme nustatytą terminą pagal Pirkėjo Projektą ir  Sutarties šalių suderintą Užsakymą pagaminti Baldus ir perduoti juos Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja avansiniu mokėjimu sumokėti visą Sutarties kainą ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Pardavėjo pranešimo apie Užsakymo įvykdymą pateikimo Pirkėjui dienos priimti Baldus, juos atsiimant Pardavėjo buveinės adresu. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pardavėjas Platformos aplinkoje patvirtina Pirkėjo pateiktą Užsakymą ir Pirkėjas jį apmoka avansiniu mokėjimu sumokėdamas visą Užsakyme nurodytą Sutarties kainą.
   1. Pirkėjas patvirtina, jog jam yra žinoma, kad Sutartis neapima Pardavėjo pagamintų Užsakyme nurodytų Baldų transportavimo paslaugų, Pirkėjas yra asmeniškai atsakingas už Užsakyme nurodytų Baldų atsiėmimą Pardavėjo buveinės adresu. Pardavėjas gali pasiūlyti Pirkėjui įsigyti papildomas Baldų transportavimo paslaugas iš jo rekomenduojamų transportavimo paslaugų teikėjų, tačiau Pardavėjas jokia forma nedalyvauja teisiniuose santykiuose tarp transportavimo paslaugų sutarties šalių dėl Baldų transportavimo paslaugų teikimo (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip) ir negali būti laikomas jokia forma atsakingu dėl transportavimo paslaugų kokybės, šalių tarpusavio prievolių ir pasekmių, kylančių iš šalių tarpusavio sudarytos transportavimo paslaugų sutarties. Pardavėjas negali būti laikomas Pirkėjo agentu, atstovu, tarpininku ir kt.
   2. Pirkėjas, norėdamas sudaryti Sutartį, turi Platformos aplinkoje savarankiškai pasirengti Projektą ir jį pateikti Pardavėjui kartu su Užsakymu, jį suderinti su Pardavėju, bei sumokėti Sutarties kainos dydžio avansinį mokestį, kuris Pardavėjo yra rezervuojamas iki Užsakymo įvykdymo ir jame nurodytų Baldų perdavimo Pirkėjui momento.
   3. Pirkėjas, užsakydamas Prekes ir patvirtindamas, jog yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, deklaruoja, jog jis, vadovaujantis šios Taisyklėse numatyta tvarka, turi teisę Platformoje įsigyti Baldus, bei patvirtina, jog Užsakyme pateikė teisingus duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant Asmens duomenis.
   4. Pardavėjo nustatyta Užsakymo pateikimo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas,  prieš pateikiant Užsakymą vykdymui. Pardavėjas rekomenduoja, kad Pirkėjas atidžiai patikrintų Pardavėjui teikiamą Užsakymą vykdymui. 
   5. Pirkėjui pateikus Užsakymą vykdymui ir jį apmokėjus šių Taisyklių 3.3. punkte numatyta tvarka, Pardavėjas Pirkėjo Užsakyme ar Paskyroje nurodytu el. paštu išsiunčia patvirtinimą apie Užsakymo vykdymą.
   6. Pardavėjui įvykdžius Užsakymą, Pirkėjas Užsakyme nurodytu el. paštu yra informuojamas apie Užsakymo įvykdymą ir apie parengtus Baldus atsiėmimui Pardavėjo buveinės adresu.
   7. Kiekvienas Pirkėjo Užsakymas yra registruojamas ir saugomas Platformos duomenų bazėje ir gali būti peržiūrėtas Pirkėjo Paskyroje, taip pat pranešimas apie įvykdytą Užsakymą kartu su elektronine PVM sąskaita faktūra Užsakyme nustatytai Sutarties kainos sumai yra išsiunčiami Pirkėjui jo Užsakyme nurodytu el. pašto adresu. 
   8. Pardavėjas pasilieka teisę atmesti Pirkėjo Pardavėjui pateiktą vykdymui Užsakymą arba atskirus Baldus bendrame Užsakyme, jeigu neturi galimybės pagaminti konkrečių Baldų ir/ar jų dalių, ir apie tai nedelsiant informuoja Pirkėją jo Paskyroje ar Užsakyme nurodytu el. paštu, ir ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui jo sumokėtą Sutarties kainos dydžio avansinį mokėjimą, kai:
    1. Pardavėjas neturi galimybės pagaminti Užsakyme nurodytų Baldų dėl medžiagų ir/ar Baldų komplektuojamų dalių, furnitūros detalių trūkumo dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo;
    2. dėl Platformos sistemos techninės klaidos, susijusios su Užsakyme nurodoma Baldų kaina; 
    3. dėl kitų objektyvių ir pagrįstų aplinkybių.
   9. Prekių atsiėmimo, jų perdavimo Pirkėjui Pardavėjo buveinės vietoje metu, Pirkėjas ar jo atstovas, ar pasirinktas transportavimo paslaugų teikėjas, jo atstovas, privalo kartu su Pardavėjo atstovu patikrinti atsiėmimui paruoštų Baldų pakuotę bei pasirašyti Užsakyme nurodytų Baldų perdavimo – priėmimo aktą. Pirkėjui pasirašius Baldų perdavimo – priėmimo aktą, laikoma, kad Baldai yra perduoti tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Baldų komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pirkėjas ar jo atstovas, pastebėjęs, kad Baldų pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), B ir/ar yra netinkamos komplektacijos, privalo tai pažymėti Baldų perdavimo – priėmimo akte, dalyvaujant Pardavėjo atstovui, bei Baldų perdavimo – priėmimo akte nurodyti visus tokios apžiūros metu nustatytus pažeidimus ir/ar neatitikimus. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl Baldų pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl Baldų komplektacijos neatitikimų, jei šiuos neatitikimus galima buvo nustatyti išorinės Baldų pakuotės (-ių) apžiūros metu.
   10. Pardavėjas pagal Pirkėjo Užsakymą pagamintus Baldus įsipareigoja saugoti ne ilgiau kaip 14 (keturiolika dienų) kalendorines dienas nuo Pardavėjo Pirkėjui pranešime apie Užsakymo įvykdymą nustatyto Baldų atsiėmimo termino pabaigos. Pirkėjui, neatsiėmus Užsakyme nurodytų Baldų per šiame punkte nustatyta terminą, Pardavėjas įgyja teisę utilizuoti pagal Pirkėjo Užsakymą pagamintus ir Pirkėjo neatsiimtus baldus, bei reikalauti Pirkėjo atlyginti Pardavėjui visus nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl tokių Baldų utilizavimo.
   11. Pirkėjas patvirtina, jog jam yra žinoma, kad šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais neatsiėmęs pagal jo Užsakymą Pardavėjo pagamintų Baldų per Pardavėjo pranešime apie Užsakymo įvykdymą nustatytą terminą, jis privalo mokėti Pardavėjui šių Taisyklių 7.2. punkte nustatyto dydžio Baldų saugojimo/sandėliavimo mokestį už kiekvieną pradelsto termino kalendorinę dieną, bet visais atvejais ne ilgiau kaip iki šių Taisyklių 2.11. punkte nustatyto Baldų saugojimo termino pabaigos, kuriam pasibaigus Pardavėjas įgyja teisę utilizuoti Pirkėjo Užsakymu pagamintus, bet savalaikiai neatsiimtus Baldus.
   12. Baldų atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo Baldų perdavimo Pirkėjui ar jo atstovui, teikiančiam Pirkėjui Baldų transportavimo paslaugas, momento.
   13. Pirkėjui nuosavybės teisė į Užsakyme nurodytus Baldus pereina nuo Baldų perdavimo – priėmimo momento ir visų šiose Taisyklėse numatytų jo piniginių prievolių, įskaitant nustatytų netesybų jei taikomos, sumokėjimo Pardavėjui, įvykdymo momento.
 • BALDAI, JŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA
   1. Visa informacija apie Baldus, jų komplektuojamąsias dalis, atskirų Baldų dalių kainą yra nurodoma Platformos aplinkoje „3D Modeliavimas“ pateikiamuose atskirų Baldų dalių aprašymuose. Platformos aplinkoje „3D Modeliavimas“ pateikiamų Baldų dalių nuotraukos yra tik iliustracinio pobūdžio ir jose nurodytos Baldų komplektuojamųjų dalių spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl Pirkėjas, norėdamas įsigyti Baldus, visais atvejais turėtų vadovautis informacija apie Baldų komplektuojamas dalis, kuri nurodoma konkrečios Platformos aplinkoje „3D Modeliavimas“ siūlomų Baldų komplektuojamų dalių aprašymuose.
   2. Baldų komplektuojamųjų dalių kaina Platformos aplinkoje „3D Modeliavimas“ nurodoma eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jei tokie taikomi, taip pat nurodoma Baldų komplektuojamųjų dalių kainai taikoma nuolaida, jeigu tokia taikoma.
   3. Pirkėjas už Baldus gali atsiskaityti jo Užsakymo pateikimo metu siūlomu pasirinkti vienu ar daugiau iš toliau nurodytų būdų:
    1. naudojantis elektronine bankininkyste;
    2. banko pavedimu;
    3. kreditine arba debetine banko kortele;
    4. kitais El. parduotuvėje nurodytais būdais.
   4. Pirkėjų mokėjimams Platformoje atlikti, bei kredito arba debeto kortelių ir susijusiai informacijai saugoti yra naudojama trečiosios šalies mokėjimų sistema Montonio. Montonio sistemos valdytojas ir tiekėjas yra UAB „Montonio Finance‟ , uždaroji akcinė bendrovė Lietuvoje, įmonės kodas 305205122, adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva. Mokėjimo paslaugų teikėjas veikia pagal Lietuvos centrinio banko išduotą elektroninių pinigų įstaigos licenciją Nr. LB0020077 Jūsų mokėjimui apdoroti ir kredito arba debeto kortelės duomenims bei kitai susijusiai informacijai saugoti naudojamės mokėjimo paslaugų teikėjo Montonio paslaugomis.
   5. Pardavėjas neatsako už trečiosios šalies – mokėjimo ir susijusių paslaugų teikėjo – veiksmus ir (arba) neveikimą. Pirkėjai prisiima visą atsakomybę už informacijos, susijusios su kredito ir debeto kortelėmis, perdavimą mokėjimo paslaugų teikėjui Montonio.
   6. Naudodamiesi Platformoje veikiančia mokėjimų sistema Montonio, Pirkėjai sutinka su mokėjimų sistemos Montonio naudojimosi sąlygomis ir jų pagrindu sudaro atskirą mokėjimo paslaugų teikimo sutartį su Montonio  mokėjimų sistemos valdytoju. Pirkėjai sutikdami su šiomis Taisyklėmis tuo pat metu automatiškai sutinka ir su Montonio naudojimosi sąlygomis bei privatumo politika.
 • BALDŲ KOKYBĖ IR GAMINTOJO GARANTIJA
   1. Pardavėjas garantuoja, jog Platformoje siūlomi įsigyti Baldai yra tinkamos kokybės, atitinka Europos Sąjungos keliamus reikalavimus baldų gamybai ir pardavimui, standartus, ir technines sąlygas:
    1. atitinka Pardavėjo pateiktą Baldų, jų dalių ir/ar komplektuojamųjų dalių, įskaitant furnitūros dalis, technines savybių ir/ar medžiagiškumo aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir Baldai, jų dalys ir/ar komplektuojamosios dalys, įskaitant furnitūros detalės, kurias Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį Platformos Projekto rengimo aplinkoje „3D Modeliavimas“, siūlydamas šiuos Baldus, jų dalis, ir/ar komplektuojamąsias dalis, įskaitant furnitūros detales, įsigyti;
    2. yra tinkama naudoti tam, kam tokios rūšies Baldai, jų dalys, ir/ar komplektuojamosios dalys, įskaitant furnitūros detales, paprastai yra naudojami;
    3. atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio Baldams, jų dalims, ir/ar jų komplektuojamosioms dalims, įskaitant furnitūros detales, ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal Baldų pobūdį ir atskirų Baldų komplektuojamųjų dalių gamintojo, jo atstovo ar Pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių, techninių parametrų.
   2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Platformos Projekto rengimo aplinkoje siūlomi įsigyti Baldai, jų dalys ir/ar komplektuojamosios dalys, įskaitant furnitūros detales,  nuotraukose savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjas, norėdamas įsigyti Baldus, jų dalis ir/ar komplektuojamąsias dalis, įskaitant furnitūros detales, visais atvejais turėtų vadovautis informacija apie Baldus, jų dalis ir/ar komplektuojamąsias dalis, įskaitant furnitūros detales, kuri yra nurodoma konkrečios Projekto rengimo aplinkoje „3D Modeliavimas“ siūlomos prekės aprašyme (plačiau žr. Taisyklių 3.1. p.).  
   3. Pardavėjas visiems jo pagamintiems Baldams, jų dalims, ir/ar komplektuojamosioms dalims, įskaitant furnitūros detales, suteikia 12 mėnesių gamintojo garantiją, kuri nurodoma PVM sąskaitoje faktūroje, atitinkančioje pagamintų Baldų garantinį lapą, ir skaičiuojama nuo jos pateikimo Pirkėjui dienos. 
 • ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 • Pirkėjas turi teise naudotis Platforma ir joje įsigyti Baldus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka bei reikalauti iš Pardavėjo šiomis Taisyklėmis prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.
 • Pirkėjas, naudodamasis Platforma, sukurdamas Paskyrą, ir įsigydamas Platformoje siūlomus Baldus, jų dalis, ir/ar komplektuojamąsias dalis, įskaitant furnitūros detales, patvirtina, kad jis yra veiksnus fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais, ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu ir naudai veikia, ir įsipareigoja:
 • pateikti teisingą savo el. pašto adresą bei kontaktinį telefono numerį, kitą kontaktinę informaciją, kuri yra reikalinga naudotis Platforma kaip registruotam naudotojui ar Užsakymo suformulavimui ir pateikimui vykdymui. Draudžiama atlikti Paskyros registraciją Platformoje ar pateikti Užsakymą naudojantis svetimais duomenimis;
 • nepažeisti šiose Taisyklės nustatytų įsipareigojimų ir nepiktnaudžiauti šio Taisyklėse nustatytomis Pirkėjo teisėmis;
 • sąžiningai ir teisingai naudotis Platforma, nekenkti jos darbui ir stabiliam veikimui ir/ar nekopijuoti Platformos turinio, nepašalinti autorių ar prekinių ženklų iš bet kokių Platformos turinio kopijų, Platformos turinio pagrindu nekurti elektroninės ar rankiniu būdu atkurtos duomenų bazės, netalpinti Platformos turinio kitose interneto svetainėse, taip pat nekeisti turinio iš Platformos parsisiųstame dokumente;
 • nenaudoti jokių automatizuotų priemonių ir/ar papildomos kompiuterinės technikos ir/ar programinės įrangos, duomenų peržiūrai ir/ar išsaugojimui, taip pat nenaudoti jokių priemonių, skirtų apdoroti Platformos turinį ir (ar) dizainą, ir (ar) Baldų, jų dalių, ir/ar furnitūros dalių aprašymus bei nuotraukas, ar skirtų juos kopijuoti, šifruoti, perprogramuoti, perkelti, nukreipti kitaip nei leidžia Platformos funkcionalumai;
 • saugoti Pirkėjo prisijungimo duomenis nuo trečiųjų asmenų, išskyrus asmenis, kuriuos Pirkėjas įgaliojo atstovauti Pirkėjui naudojantis Platforma ir įsigyjant joje Baldus, o juos praradus ar tuo atveju, jei jie tapo žinomi tretiesiems asmenims ir/ar buvo padarytas prisijungimo duomenų neteisėtas atskleidimas, vagystė ar neteisėtas naudojimas, nedelsiant informuoti Pardavėją.
 • informuoti Pardavėją apie bet kokių Pirkėjo duomenų, pateiktų registravimo Platformoje tikslais, pasikeitimą arba juos savarankiškai atnaujinti Pirkėjo Paskyroje;
 • atsiskaityti su Pardavėju už Platformoje užsakytus Baldus ir/ar kitas papildomas paslaugas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;
 • apžiūrėti įsigytus Baldus ir įsitikinti, kad Pardavėjo pagaminti Baldai atitinka Pirkėjo Projekte ir Užsakyme pateiktą užduotį, prieš pradėdamas juos naudoti, įskaitant jų susirinkimą, montavimą ir pan. (plačiau žr. Taisyklių 2.10. p.);
 • privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų pareigų.
 • Pardavėjas įsipareigoja laikytis šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų ir sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Platforma, bei dėti visas pastangas, jog Platforma veiktų be trikdžių ir Pirkėjui būtų visada pasiekiama. 
 • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjų privatumą ir jų Asmens duomenis tvarkyti griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir Pardavėjo patvirtintos Privatumo politikos.  
 • Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra laikinai apriboti arba nutraukti Pirkėjo naudojimąsi Platforma ir Baldų įsigijimą, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Pirkėjas pateikė Platformoje, pakeitimu, ar Pirkėjo Paskyros panaikinimu ir uždraudimu Pirkėjui iš naujo užsiregistruoti Platformoje, kai:
 • Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles ir/ar atlieka bet kokius kitus draudžiamus veiksmus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir/ar gerai moralei, ir etikos normoms, ar kitaip pažeidžia trečiųjų asmenų teises;
 • Pardavėjas turi atlikti Platformos techninės priežiūros ir/ar atnaujinimo darbus;
 • Pirkėjas, naudodamasis Platforma gali sukelti (prevenciškai) arba daro žalą Pardavėjui, jo reputacijai, kitiems pirkėjams ir/ar tretiesiems asmenims, ir/ar kai tai yra būtina apginti Pardavėjo, kitų pirkėjų ir/ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus. 
 • Pardavėjas turi teisę be atskiro pranešimo Pirkėjui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis ir/ar Sutartimi, atlikti, taip pat perleisti tretiesiems asmenims savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ir/ar Sutarties.
 • INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
   1. Visos Intelektinės nuosavybės teisės į Platformą ir visą jos turinį, įskaitant Pirkėjo Platformos aplinkoje sukurtą Projektą, jo turinį, tai yra, bet kuri informacija, duomenys, kurie tampa Platformos duomenų bazės dalimi, priklauso Pardavėjui arba Pardavėjas teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
   2. Pirkėjas sutinka, jog, naudojantis Platforma ir/ar Paslaugomis, visas jo sukurtas turinys, tai yra, bet kokia informacija, duomenys, kurią Pirkėjas įveda į Platformą, taptų Platformos duomenų bazės dalimi, ir Pardavėjo būtų saugomi ir neatlyginamai naudojami neribotą laiką, išskyrus, kai šiose Taisyklėse ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta kitaip.
   3. Pirkėjas, naudodamasis Platforma ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Platformą, neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Pardavėjui šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir/ar duomenis: 
    1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;
    2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Pirkėjo patalpintos informacijos;
    3. bet kokiu kitu būdu, tikslais ir forma naudotis Projekto turiniu, taip pat tokia pačia apimtimi neatlygintinai perleisti tokias teises trečiajai šaliai.
 • ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
 • Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Kiekviena Šalis privalo atlyginti savo kaltais veiksmais padarytus kitai Šaliai pagrįstus tiesioginius nuostolius.
 • Pirkėjas, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka neatsiėmęs Užsakyme nurodytų Baldų per 5 (penkių) kalendorinių dienų terminą, skaičiuojamą nuo pranešimo apie Užsakymo įvykdymą pateikimą Pirkėjui dienos, įsipareigoja Pardavėjui už kiekvieną pradelstą termino kalendorinę dieną mokėti Pardavėjui 1% (vieno procento) Sutarties kainos dydžio Baldų saugojimo/sandėliavimo mokestį (netesybas), kuris  laikomas minimaliais, atskirai neįrodinėtinais ir protingais Pardavėjo nuostoliais. 
   1. Pirkėjo  įsipareigojimai pagal Sutartį yra užtikrinami Sutarties kainos dydžio avansiniu mokėjimu, kuris turi būti sumokėtas Pardavėjui  ne vėliau kaip iki Pirkėjo Užsakymo vykdymo pradžios dienos. Pardavėjas turi teisę panaudoti (įskaityti) Pirkėjo avansiniu mokėjimu sumokėtą Sutarties kainos dydžio sumą šiais tikslais:
    1. padengti pagrįstus patirtus Pardavėjo tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Pirkėjo kaltės;
    2. padengti Pirkėjo Pardavėjui mokėtinas netesybas už Sutartyje nustatytų įsipareigojimų netinkamą vykdymą ir/ar nepagrįstą ir neteisėtą vienašališką Sutarties nutraukimą.
 • Pardavėjas atsako už Platformos veikimą ir/ar Paslaugų teikimo sutrikimus ir dėl to atsiradusią Pirkėjo ar trečiųjų asmenų žalą tik tuo atveju, jeigu tokia žala atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.
 • Pardavėjas neatsako už Platformos neveikimą ir/ar Paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir (arba) Pirkėjui padarytą žalą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
 • Pirkėjas supranta ir pripažįsta, kad jis atsako už savo duomenų, įskaitant Asmens duomenų, perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Platforma ir/ar Paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo (pasinaudodamas Pirkėjo duomenimis), Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui.
 • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas faktiškai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, ir (ar) kita Pirkėjui Platformos aplinkoje pateikta informacija apie Platformos projektavimo aplinkoje „3D Modeliavimas“ siūlomų Baldų, jų dalių, ir/ar komplektuojamųjų dalių, įskaitant furnitūros detales, aprašymus, ar bet kokia kita informacija, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • Pardavėjo atsakomybė dėl šiuose Taisyklės ir/ar Sutartyje nustatytų įsipareigojimų pažeidimo yra ribojama Pirkėjo iki Sutarties pažeidimo Pardavėjui sumokėta suma, kuri visais atvejais negali būti didesnė nei Sutarties kainos suma. 
 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Šalys gali apsikeisti informacija elektroniniu būdu, o toks informacijos apsikeitimas bus laikomas tinkamu ir prilyginamas rašytiniams dokumentams. Visa komunikacija, susijusi su naudojimosi Platforma ir/ar Paslaugomis, ir/ar Sutartimi vykdoma taip: (i) Pirkėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus siunčia šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais, taip pat Platformos aplinkoje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais; (ii) Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu, kuri yra laikoma gauta Pirkėjo praėjus 12 (dvylikai) valandų nuo jos išsiuntimo momento.
  2. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  3. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių ir/ar Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal Vilniaus miesto teritorinį teismingumą.