BENDROS NUOSTATOS

Ši svetainė (www.vibalt.com) valdoma UAB VIBALT, adresas Metalistų g. 8C, Šiauliai, Lietuvos Respublika (toliau – „Bendrovė“, „Mes“, „Mūsų“) ir atitinkamai ši Bendrovė yra šioje Privatumo politikoje išvardintų Jūsų asmens duomenų valdytoja.

Gerbiame visų Mūsų svetainės lankytojų, įskaitant ir Mūsų klientų, (toliau – „Jūs“, „Jūsų“) teisę į privatumą ir įsipareigojame užtikrinti Jūsų asmens duomenų (toliau – „Asmens duomenys“) apsaugą Jums lankantis ir (ar) registruojantis šioje svetainėje. 

Šioje Privatumo politikoje (toliau – „Privatumo politika“) pateikiame informaciją apie Jūsų Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą. Jūsų Asmens duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių teisės aktų, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), ir šios Privatumo politikos. 

Svetainės paslaugos nėra skirtos lankytojams, jaunesniems nei 14 metų amžiaus. Nesulaukusių minėto amžiaus lankytojų prašoma nesiregistruoti šioje svetainėje ir neteikti savo Asmens duomenų.

Naudodamiesi šia svetaine ir (ar) jos teikiamomis paslaugomis, Mums teikdami savo Asmens duomenis  svetainės skiltyje „Karjera“ paspaudžiant mygtuką „SIŲSTI FORMĄ“ ar slapukų naudojimo pranešime paspaudžiant mygtuką „SUTINKU“, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su ir įsipareigojate laikytis šios Privatumo politikos.

Turime teisę bet kada pakeisti šią Privatumo politiką. Apie esminius Privatumo politikos pakeitimus pranešime svetainėje. Aktuali Privatumo politikos versija skelbiama svetainėje, raginame su ja susipažinti. 

 

SĄVOKOS

„Asmens duomenys“ – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma, arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis, kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

„Duomenų gavėjas“ – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia Asmens duomenis ir kuris savarankiškai nustato gautų Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;

„Duomenų subjektas“ – fizinis asmuo, kurio Asmens duomenis Duomenų valdytojas valdo ir (ar) tvarko;

„Asmens duomenų teikimas“ – Asmens duomenų atskleidimas juos perduodant ar juos padarant prieinamais kitu būdu (išskyrus tokių duomenų paviešinimą žiniasklaidoje);

„Asmens duomenų tvarkymas“ – bet kokia automatinėmis ar neautomatinėmis priemonėmis susistemintose rinkmenose su Asmens duomenimis (jų rinkiniais) atliekama operacija (operacijų seka), įskaitant rinkimą, įrašymą, rūšiavimą, sisteminimą, saugojimą, adaptavimą, keitimą, sugeneravimą, susipažinimą, naudojimą, atskleidimą persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimą ar sujungimą su kitais duomenimis, apribojimą, ištrynimą arba sunaikinimą;

„Duomenų tvarkytojas“ – juridinis ar fizinis asmuo tvarkantis Asmens duomenis Duomenų valdytojo nurodytu tikslu ir tvarka;

„Duomenų valdytojas“ – UAB VIBALT, adresas: Metalistų g. 8C, Šiauliai, Lietuvos Respublika (dar vadinama „Bendrove“).

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Jums naudojantis Mūsų svetaine, tvarkome ir renkame Jūsų Asmens duomenis kandidatų į laisvas darbo vietas paieškos ir atrankos tikslu. Bendrovė šiuo tikslu renka ir tvarko toliau nurodytus Jūsų Asmens duomenis, kuriuos pateikiate skiltyje „Karjera“, kai siekiate įsidarbinti Bendrovėje.

Registruodamiesi Jūs nurodote ir mums tiesiogiai pateikiate tokius savo Asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, gyvenimo aprašyme (CV) Jūsų pačių nuožiūra nurodytus savo Asmens duomenis.

Kai Mūsų svetainės skiltyje „Karjera“ pateikiate savo Asmens duomenis ir paspaudžiate mygtuką „SIŲSTI FORMĄ“, Jūs sutinkate su šioje Privatumo politikoje nurodytu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu tokio sutikimo pagrindu, Privatumo politikoje aprašyta tvarka ir sąlygomis. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, tačiau jo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Kandidatų į laisvas darbo vietas paieškos ir atrankos tikslu Jūsų svetainėje pateiktus Asmens duomenis saugosime tokiais terminais:

 1. 3 metus po darbo sutarties pasibaigimo ar kitą teisės aktų reikalaujamą laikotarpį, jei su Jumis buvo sudaryta darbo sutartis;
 2. 1 metus po paskutinio kontakto su Jumis (išskyrus, jei davėte atskirą sutikimą dėl tolimesnio Jūsų asmens duomenų tvarkymo), jei su Jumis nebuvo sudaryta darbo sutartis;
 3. tol, kol baigiasi kandidato į darbo vietą atrankos laikotarpis, jei su Jumis nebuvo sudaryta darbo sutartis ir nedavėte atskiro sutikimo dėl tolimesnio Jūsų Asmens duomenų tvarkymo.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi laikantis teisės aktų ir šių sąlygų:

 1. tvarkomi tik turint teisėtą tvarkymo pagrindą, sąžiningai ir skaidriai;
 2. tvarkomi tik Privatumo politikoje ir teisės aktuose apibrėžta tvarka ir tik Bendrovės nustatytų, aiškiai apibrėžtų bei teisėtų tikslų įgyvendinimui ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 3. tvarkomas mažiausias Jūsų Asmens duomenų kiekis, kuris yra būtinas ir pakankamas šios Privatumo politikos tikslams įgyvendinti;
 4. tvarkomi tik tikslūs Jūsų Asmens duomenys, o identifikavus netikslius duomenis, jų tvarkymas ribojamas;
 5. tvarkomi saugiu būdu apsaugančiu Jūsų Asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo, Asmens duomenų netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo, taip pat Bendrovei naudojant tinkamas technines ir organizacines priemones;
 6. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau negu reikia Bendrovės nustatytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;
 7. Jūsų Asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje vykdo tik įgalioti asmenys, įsipareigoję užtikrinti tvarkomų Asmens duomenų konfidencialumą;
 8. jei įvyktų dideles neigiamas pasekmes Jūsų teisėms sukeliantis Asmens duomenų apsaugos pažeidimas, mes apie jį Jus informuosime teisės aktų nustatyta tvarka.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Jūs turite žemiau pateiktas teises:

 1. Žinoti apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
 2. Susipažinti (gauti tvarkomų Asmens duomenų kopiją) su savo Asmens duomenimis;
 3. Reikalauti ištaisyti bet kokius netikslius Jūsų Asmens duomenis;
 4. Reikalauti ištrinti bet kuriuos Jūsų Asmens duomenis, kai nebeegzistuoja Asmens duomenų tvarkymo tikslas, kurio pagrindu iki tol buvo tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, ar atšaukiate savo anksčiau duotą sutikimą ir Jūsų Asmens duomenų tvarkymui nėra kito teisėto tvarkymo pagrindo, ar Jūsų Asmens duomenys tvarkomi be teisėto pagrindo; ar egzistuoja kiti Reglamente nustatyti atvejai.
 5. Reikalauti apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą galite laikotarpiu, kai prašote Bendrovės patikrinti Jūsų Asmens duomenų tikslumą, ar jeigu Jūsų Asmens duomenų tvarkymas atliekamas neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti; ar Kai Jūsų Asmens duomenys Bendrovei nebereikalingi, tačiau jie būtini Jums, siekiant  įgyvendinti savo teisę pateikti skundą ar apginti savo teises.
 6. Prašyti gauti savo Asmens duomenis įprastu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu;
 7. Nesutikti, kad tvarkytume Jūsų Asmens duomenis;
 8. Atšaukti duotą sutikimą;
 9. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Šias teises įgyvendinti galite pateikdami teisės aktų tvarka šioje Privatumo politikoje nustatytus reikalavimus atitinkantį rašytinį prašymą, užpildę formą, pateiktą šios Privatumo politikos pabaigoje. Prašymas turi būti teikiamas rišlia ir suprantama valstybine (lietuvių) kalba, įskaitomais rašmenimis, jame nevartojama necenzūrinių žodžių, keiksmažodžių, įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių. Prašyme turi būti nurodoma tapatybė (vardas, pavardė), adresas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir (arba) el. pašto adresas, kuriais pageidaujate palaikyti ryšį su Bendrove ir gauti atsakymą dėl Jūsų kaip Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, taip pat konkreti teisė iš aukščiau šioje Privatumo politikoje nurodytų, kurią norima įgyvendinti ir, kokia apimtimi bei kitos reikšmingos prašymui aplinkybės ir (ar) duomenys, prašymas pasirašomas. Jūsų prašymo taip pat galime neįgyvendinti, jei Jūsų Asmens duomenų netvarkome, kartu su prašymu nepateikti (ar pateikti netinkami) skenuoti dokumentai Jūsų (ir atstovo) tapatybei identifikuoti, prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas ar neturi teisės pateikti prašymo, teisės aktai nenumato galimybės tenkinti prašymo. Įgyvendindami nepagrįstą ar piktnaudžiaujant savo teise pateiktą prašymą, turėsime teisę reikalauti atlyginimo už prašymo įgyvendinimą.

Jūsų vardu prašymą gali pateikti ir atstovas pagal pavedimą ar pagal įstatymą (pvz., vienas iš tėvų, esantis savo neveiksnių nepilnamečių vaikų atstovu, ar nepilnamečio globėjas (rūpintojas)). Tuomet prie prašymo pridedamas ir atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentas (pvz., skenuotas notaro patvirtintas įgaliojimas).

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Mes Jūsų Asmens duomenis perduodame tik tokiems pasitelktiems Duomenų tvarkytojams, kurie Asmens duomenų apsaugai užtikrinti taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, atitinkančias Reglamento nuostatas bei užtikrina Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teises bei jų įgyvendinimą. Bendrovės pasitelkti tvarkytojai Jūsų Asmens duomenis tvarko tik vadovaudamiesi Bendrovės nurodymais. Pasitelktas tvarkytojas samdyti subtvarkytoją turi teisę tik gavęs rašytinį išankstinį Bendrovės sutikimą.

Jūsų Asmens duomenų neperduodame už Europos Ekonominės Erdvės ribų, nebent tokia šalis, į kurią perduodami Jūsų Asmens duomenys, užtikrina tinkamą apsaugos lygį arba sutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų perdavimu. 

Jūsų Asmens duomenys minimalia būtina paslaugoms šiame tinklapyje suteikti apimtimi gali tapti prieinami paslaugos teikėjui, teikiančiam svetainių talpinimo bei serverių nuomos paslaugas.

Jūsų Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami kitoms tai pačiai bendrovių grupei kaip ir Bendrovė priklausančioms bendrovėms (kurios veiks kaip Mūsų pasitelkti Duomenų tvarkytojai arba savarankiškai Duomenų valdytojai), teisėsaugos institucijoms, teismui ir kitoms valstybės institucijoms, tačiau tik tiek ir tokia apimtimi, kiek leidžia teisės aktai. 

NAUDOJAMI SLAPUKAI

Siekiant užtikrinti Jūsų galimybę lengviau ir efektyviau naršyti Mūsų svetainėje bei siekiant užtikrinti aukštos kokybės paslaugų teikimą, atitinkantį Jūsų poreikius, naudojami toliau nurodyti slapukai. Slapukai – tai laikmenos, išsaugančios informaciją Jūsų įrenginyje (kompiuterio kietajame diske arba paieškos „variklyje“). Naudojami slapukai gali būti:

 1. „seanso slapukai“ (angl. session cookies), kurie naudojami tik kol naršote internete ir automatiškai ištrinami uždarius naršyklę;
 2. „nuolatiniai slapukai“ (angl. persistent cookies), kurie saugomi Jūsų įrenginyje tol, kol baigiasi slapuko galiojimo laikas arba Jūs atsisakote slapuko;
 3. „trečiosios šalies slapukai“, kurie yra naudojami asmens, kuris nėra tinklapio valdytojas.

Apsilankius Mūsų svetainėje, Jums rodomas pranešimas apie slapukų naudojimą. Kai paspaudžiate „SUTINKU“, laikome, kad sutinkate ir esate susipažinę su slapukų Mūsų svetainėje naudojimo sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Turite galimybę pasirinkti priimti ar nepriimti slapukus: kai lankotės svetainėje, galite pamatyti pranešimą, informuojantį apie slapukų naudojimą ir prašantį duoti sutikimą jų naudojimui. Jums atsisakius slapukų, trečiosios šalies slapukai ir kiti tinklapio veikimui nebūtini (funkciniai) slapukai nebus naudojami. Nuolatiniai slapukai skirti tinklapio funkcionalumui užtikrinti toliau bus naudojami. Jūs kontroliuojate slapukus, todėl galite bet kuriuo metu jų atsisakyti arba juos sunaikinti (ištrinti, išdiegti), koreguodami savo interneto naršyklės nustatymus. Atsisakius slapukų, gali sutrikti Mūsų svetainės naudojimo kokybė.

Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti www.AllAboutCookies.org.

NUORODOS

Svetainėje naudojamos nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines: www.facebook.com, www.youtube.com, www.linkedin.com, www.instagram.com. Trečiųjų asmenų tinklalapių naudojimui, į kuriuos Mūsų svetainė pateikia nuorodas, taikomos atitinkamai šių tinklalapių privatumo politikos nuostatos, todėl Mes neprisiimame atsakomybės už šiuose tinklalapiuose pateiktos informacijos turinį, asmens duomenų tvarkymą ir (ar) jų veiklą.

 

SUSIEKITE SU MUMIS

Jeigu turite klausimų ir (ar) ketinate pateikti prašymą, su Mumis susisiekti galite el. paštu info@vibalt.com ir/arba +370 685 58101


PIRKIMO SĄLYGOS

PREKIŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, perkančio prekes (ar paslaugas) elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „VIBALT“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.2. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.1. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.3. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

3. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

3.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas sutink su Taisyklėmis ir paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ po prekių krepšelio suformavimo, prekių pristatymo adreso nurodymo, ir mokėjimo būdo pasirinkimo, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Jei Pirkėjas nesutinka su dalimi ar visomis Taisyklėmis, tokiu atveju Pirkėjas neturėtų patekti užsakymo, priešingu atveju laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su visomis Taisyklėmis.

4. PIRKĖJO TEISĖS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje pagal šias Taisykles.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl elektroninių prietaisų. Grąžinamų prekių pakuotė turi būti švari ir nesugadinta, grąžinamas daiktas turi būti pilnai sukomplektuotas, priešingu atveju Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės. Sąskaitą už prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.

4.3. Pirkėjas, pastebėjęs, kad prekė yra brokuota, ne vėliau kaip per 14 dienų po prekės gavimo, turi registruotu paštu išsiųsti brokuotą prekę pardavėjui. Pirkėjas turi raštu parašyti laisvos formos prašymą (siųsti el. paštu – info@vibalt.com arba pridėti prie grąžinamos prekės), kuriame pasirinktų kompensavimo formą: pakeisti brokuotą prekę į naują ir nemokamai nusiųsti pirkėjui; grąžinti pinigus į nurodytą pirkėjo sąskaitą. Pirkėjas grąžinimo prašyme turi nurodyti, kada pirko prekę, koks buvo užsakymo numeris ir grąžinimo priežastį. Jei pirkėjas grąžindamas prekę nesilaikys visų aukščiau išdėstytų sąlygų, UAB „VIBALT“ pasilieka teisę nekeisti ir nekompensuoti už grąžinamas prekes.

4.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5. PIRKĖJO PAREIGOS

5.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes, sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą. Už prekes Pirkėjas susimokėti gali naudodamasis savo banku internete, mokėjimai.lt sistemos pagalba arba jei Pirkėjas nori prekes atsiimti Pardavėjo filiale- grynaisiais pinigais atsiėmimo metu.

5.2. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją ir nedelsdamas juos atnaujinti.

5.3. Pirkėjui paspaudus mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ mokejimas už prekes privalo būti atliktas per 24 valandas. Negavus mokėjimo per šį terminą Pardavėjas turi teisę pirkimo – pardavimo sutartį laikyti negaliojančia.

5.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6. PARDAVĖJO TEISĖS

6.1. Jei Pirkėjas bando sąmoningai pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

6.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles ar nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą.

6.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

7. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui naudotis elektronine parduotuve ir vykdyti pirkimo – pardavimo sutartis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

8. PREKIŲ PRISTATYMAS

8.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato kurjeris Pirkėjo nurodytu adresu ar Lietuvos paštas į artimiausią pašto skyrių. 

8.2. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio ir kainos.

8.3. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 2-3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, pristatymo data tikslinama el. paštu, nurodytu Pirkėjo registracijos formoje. Prekės pristatomos visoje Lietuvoje, išskyrus Kuršių neriją.

8.4. Prekių pristatymo metu Pirkėjas su Pardavėju ar Pardavėjo atstovu turi patikrinti užsakytų prekių kiekį ir būklę. Pirkėjui pasirašius prekių pristatymo patvirtinime laikoma, kad pirkimo – pardavimo sutartis įvykdyta ir Pirkėjas neturi pretenzijų.

8.5. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją nurodydamas  priimsiančio asmens duomenis, pildant užsakymo pristatymo informaciją.

9. ATSAKOMYBĖ

9.1. Pirkėjas pilnai atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų klaidingų ar netikslių duomenų.

9.2. Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti prisijungimo duomenų trečiosioms šalims. Jei trečia šalis naudojasi Pirkėjo prisijungimo kodais, Pirkėjas yra atsakingas už trečios šalies veiksmus elektroninėje parduotuvėje.

9.3. Pardavėjas atsakingas tik už tą informaciją, kuri yra pateikta Pardavėjo tinklapyje.

10. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui el. paštu info@vibalt.com.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šioms Taisyklėms yra taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

11.2. Visi nesutarimai dėl pirkimo – pardavimo sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.